Welkom bij Hecotherm, waar desgewenst dezelfde dag geleverd wordt!

Sinds 1986 is Hecotherm een onderneming waar service, kwaliteit en een goede prijs-kwaliteitverhouding centraal staan. Tevens hebben wij grote mogelijkheden tot eigen producties. In eerste instantie concentreerde Hecotherm zich op het leveren van producten voor schermsystemen in de kassenbouw. In een later stadium werd het aanbod uitgebreid met diverse cargo control producten en staalkabels. Sinds enkele jaren heeft Hecotherm besloten om zich ook op custom made producten te richten om zo een nog completer productassortiment aan te kunnen bieden voor diverse sectoren. Bekijkt u onze website eens voor het volledige aanbod.

Bij een forse uitbreiding van het aanbod hoort uiteraard ook een uitbreiding van het onderkomen. Zo is Hecotherm in de loop van de tijd enkele keren verhuisd. Sinds mei 2013 zijn wij gevestigd aan de Van Heekstraat 21 in Schiedam. Hier is een pand met grote opslagruimte van 2100 m2 in gebruik genomen. De opslagcapaciteit voor ruim 1400 palletplaatsen, met uitbreidingsmogelijkheden tot zelfs 2200 palletplaatsen, is noodzakelijk om de uitbreiding van alle nieuwe producten mogelijk te maken en om als onderneming verder te groeien.

De laatste ontwikkeling in het productaanbod is het aanbod van gepersonaliseerde spanbanden. Hecotherm werkt samen met diverse partners zodat deze service exclusief aangeboden kan worden. Uiteraard blijft de snelle service en uitstekende prijs-kwaliteitverhouding gewaarborgd.

Met snelle service bedoelt Hecotherm ‘in de ochtend besteld is desgewenst in de middag al in huis’. Ook is het herbergen van uw voorraad in de loods van Hecotherm bespreekbaar. U betaalt pas bij iedere deellevering. Het aanbieden van snelle en klantvriendelijke service hebben wij zeer hoog in het vaandel staan.

Neemt u contact met ons op per telefoon of e-mail en informeer naar de mogelijkheden of vraag
een vrijblijvende offerte aan. Indien gewenst komen wij bij u op locatie om uw wensen te bespreken.
Uiteraard bent u altijd welkom in ons pand om eens een kijkje te nemen en een kopje koffie te
komen drinken.

Waarom voor Hecotherm kiezen?

  • dezelfde dag leveren is mogelijk;
  • grote voorraad;
  • uw voorraad herbergen bij Hecotherm is mogelijk;
  • grote mogelijkheden tot eigen producties;
  • groot netwerk in binnen- en buitenland;
  • prima prijs-kwaliteitverhouding.

Klantenservice

Hecotherm heeft klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staan. Al vanaf de oprichting staan wij bekend om ons hoge niveau van klantenservice. U kunt ons altijd benaderen per telefoon of e-mail. Wij streven ernaar om uw vraag, wens of klacht direct, of anders zo snel mogelijk, te beantwoorden of behandelen. Indien gewenst komen wij bij u langs om u persoonlijk te woord te staan. Onze openingstijden zijn als volgt: maandag tot en met vrijdag van 08:30-17:00 uur. telefoon: 010 426 40 10/e-mail: info@hecotherm.nl

Service en bezorging

Service staat bij Hecotherm op nummer 1. Als u in de ochtend bij ons besteld kunnen wij uw producten desgewenst dezelfde dag nog bij u afleveren, uiteraard mits de producten op voorraad zijn. Binnen regio Rijnmond bezorgen wij zelf de producten bij u. Buiten regio Rijnmond bezorgen onze bezorgpartners bij u.

Leveringen

Hecotherm levert uw producten altijd met de hoogst mogelijke zorg. De producten worden goed verpakt zodat schade tijdens transport in principe niet voorkomt. Wij leveren de goederen bij u tot aan de deur. Vervolgens vragen wij u zelf de goederen te lossen. Hecotherm is tot het moment van het leveren aan de deur aansprakelijk voor eventuele schade aan de producten. Vanaf het moment van lossen niet meer.

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Hecotherm B.V., gevestigd te Schiedam.1.Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van ons met derden. Handelsvoorwaarden van opdrachtgever worden door ons niet geaccepteerd.2. Aanbiedingen
2.1. Offertes, door of namens ons gedaan zijn vrijblijvend, en gebaseerd op door opdrachtgever bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen e.d.
2.2. De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van overheidsheffingen en loonsommen, berekend volgens de bij ons geldende normale werktijden. Indien na de datum van aanbieding door ons één of meer van deze kostprijsfactoren – daaronder begrepen wijzigingen ten gevolge van koersfluctuaties van buitenlandse valuta – ook al geschiedt dit ten gevolge van voorzienbare omstandigheden, zijn wij gerechtigd de geoffreerde prijs dienovereenkomstig te wijzigen.3. Overeenkomsten
3.1. Orders, door agenten, vertegenwoordigers en tussenpersonen aangenomen, verkrijgen rechtsgeldigheid nadat deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
3.2. Tekeningen, berekeningen, schema’s, systemen, stempels en matrijzen, methoden en andere gegevens blijven ons eigendom en mogen niet door opdrachtgever aan derden worden bekendgemaakt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
3.3. Prijsverhogingen, die worden veroorzaakt doordat de productiewerkzaamheden buiten onze schuld worden vertraagd en/of verzwaard alsmede doordat overheidsvoorschriften van kracht worden, komen voor rekening van opdrachtgever.
3.4. Opdrachtgever is gerechtigd om na het tot stand komen van de overeenkomst modificaties in de te leveren zaken op te geven. Deze zullen slechts worden doorgevoerd indien het productieproces dat naar ons oordeel toelaat en indien opdrachtgever zich schriftelijk bereid heeft verklaard alle daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening te nemen.


4. Prijzen en Betaling
4.1. Door ons opgegeven prijzen in catalogi en prijslijsten e.d. zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen zijn exclusief BTW.

4.2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Beroep op korting of verrekening is niet toegestaan. Kosten verband houdende met betalingen via banken, valuta-omzetting, accreditiefkosten e.d. blijven voor rekening van de opdrachtgever.
4.3. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever een rente ad 1% per maand vanaf de factuurvervaldatum verschuldigd, terwijl wij gerechtigd zijn de nakoming van onze verplichtingen op te schorten met een periode gelijk aan die waarmee de betaling is vertraagd. Zodra wij onze vordering ter incasso uit handen hebben gegeven, is opdrachtgever aan buitengerechtelijke kosten 15% over het openstaande bedrag, inclusief rente, verschuldigd geworden, onverminderd de kosten die opdrachtgever rechtens moet voldoen.5. Leveringen
5.1. De leveringstijd loopt vanaf de laatste van de volgende data:
a. de dagtekening van onze schriftelijke opdrachtbevestiging;
b. de datum van ontvangst van de bij opdrachtgever verschuldigde betalingstermijn;
c. de datum van ontvangst van door de opdrachtgever aan ons te verstrekken technische gegevens, documenten en/of zekerheden.

5.2. Overschrijding van de leveringstijd geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch recht op om op deze grond ontbinding van de overeenkomst te vorderen danwel de nakoming van de eigen verplichtingen op te schorten.
5.3. In geval van seriematige productie van ons of onze toeleveranciers, die afwijken van de standaardproducten in het productiepakket, zijn wij gerechtigd bij de aflevering van deze producten een tolerantie aan te houden van 5% naar boven of naar beneden ten opzichte van het bestelde aantal producten.6. Risico en Eigendomsvoorbehoud

6.1. Het risico van de verkochte producten voor beschadiging, diefstal, verlies e.d. gaat op koper over op het moment van het totstandkomen van de koopovereenkomst ingeval het specifieke producten betreft en op het moment van reservering door ons voor opdrachtgever ingeval van standaardproducten.

6.2. De eigendom van door ons vervaardigde en geleverde producten aan opdrachtgever gaat op opdrachtgever over zodra hij al hetgeen hij uit hoofde van de met betrekking tot deze zaken gesloten overeenkomst verschuldigd is geworden, aan ons heeft voldaan, danwel genoegzame zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen heeft gesteld. Zolang dat niet het geval is, zijn wij gerechtigd de door ons geleverde producten terug te nemen. Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is niet gerechtigd onbetaalde producten door te leveren aan derden, anders dan in zijn normale bedrijfsuitoefening.7. Zekerheidsstelling

7.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities, zijn wij te allen tijde gerechtigd om alvorens tot levering over te gaan of met een reeds begonnen levering voort te gaan, van opdrachtgever zekerheidsstelling te verlangen voor de nakoming van diens verplichtingen.8. Garantie en reclames
8.1. Wij garanderen dat de door ons verkochte en geleverde producten aan de voor deze producten geldende specificaties voldoen.
8.2. Gebreken, veroorzaakt door normale slijtage, oneigenlijk en/of onoordeelkundig gebruik, danwel onvoldoende onderhoud, vallen nimmer onder enige garantie.

8.3. Opdrachtgever is gehouden de geleverde producten direct na ontvangst te doen inspecteren. Klachten over kwaliteit of hoeveelheid, danwel andere afwijkingen en/of beschadigingen dient opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst der zaken schriftelijk - per post, telefax of e-mail – gedetailleerd aan ons kenbaar te maken. Klachten zijn nimmer meer ontvankelijk indien opdrachtgever de producten heeft verwerkt of doorgeleverd aan derden.9. Niet toerekenbaar tekortschieten
9.1. Indien niet-nakoming van enige overeenkomst door ons niet te wijten is aan onze schuld en gevolg is van al dan niet voorzienbare omstandigheden die niet voor onze rekening komen, zoals oorlog of een daarop lijkende toestand, mobilisatie, oproer, staking, bedrijfsbezetting of blokkade, boycot, uitval van nutsleveranties, maatregelen van overheidswege en tekortschieten van toeleveranciers, worden de gevolgen daarvan niet aan ons toegerekend. Alsdan zullen partijen overleg plegen over een mogelijke aanpassing van de overeenkomst. Wanneer geen overeenstemming wordt bereikt en de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is geworden, kan de overeenkomst door ieder van de partijen worden ontbonden.10 Aansprakelijkheid voor schade
10.1. Wij zijn gehouden tot vergoeding van door opdrachtgever geleden schade, indien opdrachtgever aantoont dat de schade een gevolg is van een gebrek in een door ons geleverd product. Vermogensschade zoals gederfde winst, gederfd inkomen, kosten in verband met vertraging in of stilstand van productie of enige andere gevolgschade komen nimmer voor vergoeding in aanmerking.

10.2. Schade aan zaken van opdrachtgever en letselschade wordt vergoed tot ten hoogste het bedrag waarvoor wij zijn verzekerd.

10.3. Opdrachtgever vrijwaart ons voor alle schadevorderingen van derden in verband met door ons aan opdrachtgever geleverde producten, voor zover die schade niet krachtens overeenkomst voor onze rekening komt.

10.4. Voor adviezen die wij verstrekken zonder uitdrukkelijke overeenkomst, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
10.5. Alle aanspraken op schadevergoeding verjaren na één jaar, te rekenen vanaf factuurdatum.11. Annulering
11.1. Indien opdrachtgever een overeenkomst wenst te annuleren zonder opgave van redenen, is hij verplicht alle door ons bestelde en/of geheel of gedeeltelijk verwerkte zaken af te nemen, alsmede om ons een schadeloosstelling te vergoeden van 15% van het bedrag van de order, te vermeerderen met eventuele valutaverliezen van ons.12. Belastingen
12.1. Belastingen en heffingen die bij export aan ons worden opgelegd, importheffingen inbegrepen, komen voor rekening van opdrachtgever.13. Industrieel eigendomsrecht
13.1. Opdrachtgever vrijwaart ons tegen elke aanspraak van derden uit hoofde van beweerde inbreuk op hen toekomende intellectuele eigendomsrechten.14. Ontbinding
14.1. Ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, beslag op zijn goederen worden gelegd, surseance van betaling aanvraagt danwel in verzuim is met de nakoming van enige verplichting jegens ons, zijn wij gerechtigd elke met opdrachtgever gesloten en niet of niet volledig uitgevoerde overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden.15. Toepasselijk recht en geschillen
15.1. Op alle overeenkomsten met ons is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag (CISG) zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
15.2. Geschillen, voortvloeiend uit enige met ons gesloten overeenkomst zullen worden onderworpen aan het oordeel van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, behoudens ons recht om opdrachtgever te dagvaarden voor de naar Nederlands recht bevoegde rechter.


Retouneren

Mocht uw product onverhoopt beschadigd zijn bij aankomst dan vragen wij u ons zo snel mogelijk te benaderen om hier melding van te maken. Wij vragen u hetzelfde te doen als het product afwijkingen vertoont of defect is. Wij proberen vervolgens zo snel mogelijk een gepaste oplossing hiervoor te vinden.

Statistieken

1.500+

DIVERSE PRODUCTEN OP VOORRAAD

2500+

VERZENDINGEN PER MAAND

2500 M2

OPSLAGRUIMTE

2500 KM

STAALKABEL OP VOORRAAD
TOP